Wednesday, 10 April 2013

Hybrid Boogie @Mondo cafe Fukuyama CityThank you so much Fukuyama City!
Bigup to Harada, Yuri, Kushida, Tomomi, Imaru, Matsubara, Komatsu,
Mondo Cafe, and who came down! see you around!